Rosteme díky vám

Naším cílem je přinášet vám stále lepší
služby, a proto jsme se rozhodli pro
redesign naší webstránky.

Odteď nás naleznete na nové adrese:
www.webhouse.sk

Pokračovat

Reklamační řád

Článek I – Obecná ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na služby nabízené a poskytované společností WebHouse, s.r.o., se sídlem Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 36 743 852, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 19692/T.

2. Tento reklamační řád je závazný pro Poskytovatele i Uživatele.

3. Tímto reklamačním řádem Poskytovatel informuje Uživatele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde možno reklamaci uplatnit.

4. Tento reklamační řád je umístěný na viditelném místě v sídle Poskytovatele a je zveřejněný na internetové stránce Poskytovatele.

5. Momentem zaplacení ceny za objednanou Službu Uživatel vyhlasuje, že byl oboznámen s tímto reklamačním řádem.

Článek II – Výklad pojmů

1. Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost WebHouse, s.r.o., se sídlem Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 19692/T, IČO: 36 743 852 (dál jen „Poskytovatel“).

2. Uživatelem se rozumí fyzická anebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služby, a která má právo na uplatnění nároků z odpovědnosti za vady (dál jen „Uživatel“).

3. Spotřebitelem sa rozumí Uživatel (fyzická anebo právnická osoba), který využívá poskytované služby pro osobní potřebu anebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.

4. Službou se rozumějí služby nabízené Poskytovatelem, a to Služby webhostingu, elektronické pošty, registracie domén druhé a třetí úrovně, serverhousingu, virtuálních serverů, pronájmu serverů, webdizajnu a dalších souvisejících služeb dle předmětů podnikání zapsaných v obchodním rejstříku.

5. Reklamací se rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

6. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení odstraněním vady poskytované služby, výměnou služby za jinou, vrácením ceny fakturované za poskytnutou službu, vyplacením přiměřené slevy z ceny fakturované za poskytnutou službu anebo odůvodněným zamítnutím reklamace.

Článek III – Odpovědnost za vady

1. Poskytovatel odpovídá za to, že služba nabízená Uživateli bude splňovat požadavky na kvalitu nabízené služby v souladu s charakterem nabízené služby a uzavřenou smlouvou.

2. Poskytovatel odpovídá za vady nabízené služby po dobu jejího poskytování Uživateli.

Článek IV – Uplatnění reklamace

1. Uživatel je oprávněný uplatnit reklamaci:
– na kvalitu poskytované služby,
– na správnost ceny vyúčtované za poskytovanou službu, má-li důvodnou pochybnost, že faktura za Službu nebyla vystavena v souladu se smlouvou a ceníkem Poskytovatele.

2. Reklamaci musí Uživatel uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co zjistil vadu poskytované služby anebo nesprávnost vyúčtované částky, nejpozději však do 30 dnů, jinak právo na reklamaci zaniká.

3. Reklamaci dle bodu 1 tohoto článku může Uživatel uplatnit:
a) písemně na adrese Poskytovatele,
b) e-mailem na adresu Poskytovatele,
c) osobně v sídle Poskytovatele.

4. Konkrétní kontaktní údaje Poskytovatele jsou uveřejněny na jeho webovej stránce.

5. Při uplatnění reklamace Uživatel vyplní reklamační protokol zveřejněný na internetové stránce Poskytovatele. V reklamačním protokolu Uživatel uvede svoje identifikační a kontaktní údaje (adresu bydliště, pobytu, příp. sídla, telefonní číslo, e-mail), přesně označí a popíše vadu služby a způsob, jakým se vada projavuje, jakož i časové vymezení, kdy podle Uživatele došlo k omedzení kvality poskytnuté služby. V reklamačním protokolu Uživatel dále uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady si uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vybavené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou), případně další potřebné údaje. V prípadě reklamace správnosti úhrady za poskytnutou Službu musí Uživatel uvést i fakturační období, kterého se reklamace týká.

6. Poskytovatel neodpovídá za případné nesprávné údaje uvedené Uživatelem v jím uplatněné reklamaci a za nemožnost doručení písemností na Uživatelem uvedenou kontaktní adresu.

7. Reklamační protokol Uživatel pošle Poskytovateli poštou na adresu sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu Poskytovatele anebo jí uplatní osobně v sídle Poskytovatele.

8. Uplatnění reklamace na správnost vyúčtované (fakturované) ceny za poskytovanou službu nemá odkladný účinek na zaplacení úhrady, t. j. nezbavuje Uživatele povinnosti zaplatit fakturu v lehotě splatnosti.

9. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuznat reklamaci, pokud snížení kvality Služby způsobily
a) okolnosti vylučující zodpovědnost,
b) neodborné anebo neoprávněné zásahy Uživatele do nastavení Služeb anebo jiných třetích osob, kterým Uživatel umožnil vědomě anebo nevědomě, a to i svým nedbanlivostním jednáním, takovýto zásah,
anebo
c) uplatnil-li Uživatel reklamaci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy vadu zjistil.

10. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy uživatel uplatnil reklamaci u Poskytovatele, t. j. dnem, kdy písemná reklamace je doručená Poskytovateli v souladu s bodem 7. tohoto článku. V případě, že uplatněná reklamace neobsahuje všechny požadované údaje podle bodu 5. tohoto článku, reklamační řízení začíná až dnem doručení všech požadovaných údajů. Pokud Uživatel ani na výzvu Poskytovatele nedoplní chybějící údaje, reklamace bude považována za neopodstatněnou.

11. Pokud Služba, kterou Uživatel reklamuje, vyžaduje přístupová hesla do systému, je Uživatel povinen příslušné hesla sdělit při uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, dnem reklamačního řízení bude až den dodání přístupových hesel Uživatelem.

Článek V – Vyřízení reklamace

1. Při osobním uplatnění reklamace vydá zaměstnanec Poskytovatele uživateli přijímací protokol, který je potvrzením o přijetí (uplatnění) reklamace.

2. Při uplatnění reklamace poštou nebo prostřednictvím e-mailu doručí Poskytovatel uživateli potvrzení o přijetí reklamace na jím uvedenou kontaktní adresu, případně e-mailovou adresu; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Uživatel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

3. Poskytovatel prošetří uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění a rozhodne o způsobu vyřízení reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

4. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace uvedené v bodě 3. tohoto článku má Uživatel právo od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu služby za jinou.

5. O vyřízení reklamace vydá Poskytovatel uživateli výstupní protokol, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který je potvrzením o vyřízení reklamace. Spolu s předáním výstupního protokolu prodávající splní i svou povinnost, která mu z reklamace vyplývá.

6. O vyřízení reklamace informuje Poskytovatel Uživatele zasláním e-mailové zprávy spolu s výstupním a příp. i přijímacím protokolem na e-mail adresu Uživatele, v případě, že Uživatel požádal o zaslání informace o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu. Pokud Uživatel požádá o zaslání informace poštou, Poskytovatel zašle výstupní a příp. i přijímací protokol na kontaktní adresu Uživatele uvedenou v reklamaci.

7. Poskytovatel je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

Článek VI - Způsoby vyřízení reklamace

1. Pokud se na poskytované službě vyskytne vada, kterou lze odstranit, má Uživatel právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Poskytovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje Poskytovatel.

2. Uživatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy:
- jestliže nabízená služba vykazuje vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se služba mohla řádně využívat jako služba bez vady,
- jde sice o vady odstranitelné, avšak Uživatel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady službu řádně využívat; za opětovné vyskytnutí vady se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím nejméně dvou předcházejících odstranění,
- jde sice o vady odstranitelné, avšak Uživatel nemůže pro větší počet vad službu řádně využívat; za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému využívání služby,
- Poskytovatel nevybaví reklamaci v 30-denní lhůtě (v tomto případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu).

3. V případech uvedených v bodě 2. tohoto článku se může Poskytovatel s Uživatelem dohodnout o vyřízení reklamace výměnou reklamované Služby za jinou.

4. Pokud se na nabízené službě objeví jiné neodstranitelné vady, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

5. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z fakturované ceny se přihlédne k charakteru vady, době jejího trvání a možnosti dalšího využívání služby. O výši poskytované slevy rozhoduje jednatel Poskytovatele.

6. Poskytovatel vyřídí reklamaci a ukončí reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
- odstraněním vady poskytované služby,
- výměnou služby za jinou po předchozí dohodě s Uživatelem,
- vrácením ceny zaplacené za poskytovanou službu (při odstoupení od smlouvy)
- vyplacením přiměřené slevy z ceny poskytované služby ,
- odůvodněným zamítnutím reklamace.

7. V případě uznání reklamace týkající se správnosti vyúčtované částky Poskytovatel zúčtuje oprávněně reklamovanou cenu za službu v nejbližším zúčtovacím období, případně obdobích až do vrácení celé oprávněně reklamované ceny, případně dohodne s kupujícím prodloužení předplaceného období poskytování Služby. Pokud byla cena fakturována za jednorázově poskytnutou službu, částka ve výši oprávněně reklamované ceny se kupujícímu vrátí.

Článek VII – Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád nabývá platnost a účinost dnem 1. července 2010.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez predchozího upozornění.

3. Dohled nad dodržováním poviností ze strany Poskytovatele služeb v záležitostech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy provádí příslušná Slovenská obchodní inspekce.

V Trnavě dne 1.7.2010.

WebHouse, s.r.o.
v zastoupení Ing. Ivanem Pekarovičem, jednatelem společnosti

 

What do you value most?

1. 100% uptime guarantee

We make great efforts to ensure your websites and emails operate without any downtime.

2. Loyalty program

Loyal customers receive lower pricing and many other benefits.

3. We know how to help you

No one can beat our level of technical knowledge and service.

4. Jet-fast

Instant domains and hosting - in less than ten minutes. Yes, it is possible. Experience it for yourself!

5. Fantastic support

Everything is possible. Even the processing of your request in just five minutes. 

www.

PROČ SI VYBRAT NÁS?
  • desítky tisíc spokojených zákazníků
  • miliony provozovaných webů
  • garance 100 % dostupnosti
  • extrémně rychlá technická podpora
  • nejvýhodnější ceny domén  
PRODUKTY
ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Hotline +421 910 96 96 01
(denně 7:30 - 23:00)

Technická podpora: +421 33 29 33 500 (#2)
admin@sk-webhosting.com
Platby a faktury: +421 33 29 33 500 (#3)
faktury@sk-webhosting.com

PŘÍJÍMÁME KARTY A PLATBY:
MasterCard | Maestro | VISA | VISA Electron | Diners Club International

PŘIJÍMÁME TAKÉ ONLINE PLATBY OD KLIENTŮ TĚCHTO BANK:
banky

TrustPay

Přejít na menu | Přejít na obsah

Zůstaňme v kontaktu:      WebHouse na Facebooku

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Jsme plátci DPH, účtujeme 20% DPH. | Prohlášení o přístupnosti | Právní podmínky používání této webové stránky
Copyright © 1999-2007 Tripsoft, © 2007-2013 WebHouse, s.r.o., Trnava, Slovak Republic. WebHouse is registered trademark of WebHouse, s.r.o., 2006.

Slovensky | English | Česky

počítadlo